REGULAMIN APLIKACJI FitnessTeam Workout

 1. Definicje

Aplikacja – oprogramowanie o nazwie „FitnessTeam Workout”, przeznaczone do instalacji i korzystania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym iOS lub Android, będąca wsparciem Użytkownika przy wykonywaniu ćwiczeń fizycznych; założeniem Aplikacji jest zastąpienie tradycyjnej postaci treningu personalnego oferowanego przez Operatora Klubu i prowadzonego w obiekcie fitness z trenerem personalnym, który przy wykorzystaniu oprogramowania Aplikacji zdalnie opracowuje zestawy treningowe oraz zdalnie nadzoruje ich wykonywanie, a także postępy treningowe Użytkownika; komponowanie zestawów treningowych może się odbywać się przy wykorzystaniu materiałów video przedstawiających sugerowane sposoby wykonywania ćwiczeń i/lub korzystania z wybranych urządzeń/akcesoriów sportowych/fitness a zwyczajowo stanowiących wyposażenie strefy funkcjonalnej obiektu fitness; 

Dostawca Aplikacji – oznacza przedsiębiorcę - IMG S.A. z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Strzelców 40/25, 81-586 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000367238, NIP:  010264454, REGON: 142621752, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł (wpłacony w całości) będącego właścicielem oprogramowania Aplikacji; 

Konto – oznacza indywidualne dla każdego Użytkownika konto użytkownika, utworzone na jego rzecz przez Operatora Klubu, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji na warunkach określonych w Umowie;

Licencja – oznacza umowę zawartą przez Operatora Klubu z Dostawcą Aplikacji, której przedmiotem jest udzielenie licencji na korzystanie z Aplikacji oraz określenie warunków udostępnienia Aplikacji Użytkownikowi;

Operator Klubu – oznacza przedsiębiorcę prowadzącego na własne ryzyko i rachunek działalność obiektu fitness, oferującego swoim klientom możliwość korzystania z Aplikacji na warunkach ustalonych w Umowie (np. cenowych, organizacyjnych); 

Trener – oznacza osobę fizyczną posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu świadczenia usług treningu personalnego i kultury fizycznej, świadczącego na zlecenie Operatora Klubu usługi treningu personalnego Użytkownikom będącym klientami Operatora Klubu; Trener ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści i komunikaty przekazywane Użytkownikom w Aplikacji; 

Umowa – oznacza umowę zawartą przez Operatora Klubu z Użytkownikiem, której przedmiotem jest określenie zasad udostępnienia Aplikacji do korzystania, z zastrzeżeniem zasad określonych w rozdziale V Regulaminu; 

Urządzenie – oznacza urządzenie mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android, spełniające wymagania techniczne, o których mowa w punkcie 3 ust. 1 Regulaminu. 

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mającą ukończone 16 lat, korzystającą z Aplikacji na podstawie umowy z Operatorem Klubu w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Regulamin – niniejszy regulamin Aplikacji;

 1. Aplikacja
 1. Aplikacja stanowi wsparcie Użytkownika przy wykonywaniu ćwiczeń fizycznych. Założeniem Aplikacji jest zastąpienie tradycyjnej postaci treningu personalnego oferowanego przez Operatora Klubu i prowadzonego w obiekcie fitness z trenerem personalnym, który przy wykorzystaniu oprogramowania Aplikacji zdalnie opracowuje zestawy treningowe oraz zdalnie nadzoruje ich wykonywanie, a także monitoruje postępy treningowe Użytkownika. Komponowanie zestawów treningowych przez Trenera może się odbywać przy wykorzystaniu materiałów video przedstawiających sugerowane sposoby wykonywania ćwiczeń i/lub korzystania z wybranych urządzeń/akcesoriów sportowych/fitness, a zwyczajowo stanowiących wyposażenie strefy funkcjonalnej obiektu fitness. 
 2. Aplikacja umożliwia, m.in.: 
  1. wyświetlanie zestawu treningowego skomponowanego przez Trenera dla Użytkownika;
  2. ocenę zestawu treningowego,  
  3. odnotowanie informacji o treningach wykonanych w poszczególnych dniach w historii Aplikacji, w tym zbiorczych uśrednionych informacji o liczbie treningów, spalonych kaloriach oraz czasie trwania treningu;
  4. kontakt z Trenerem za pośrednictwem czatu Aplikacji. 
 3. Trener jest osobą wyłącznie odpowiedzialną za treści i komunikaty przekazywane Użytkownikom w Aplikacji. W szczególności Trener odpowiada za jakość zestawów treningowych skomponowanych dla Użytkownika, ich przydatność do osiągnięcia zamierzonych przez Użytkownika celów treningowych. 
 4. Korzystanie z Aplikacji odbywa się na warunkach wskazanych w Umowie. Samo pobranie Aplikacji na Urządzenie jest nieodpłatne, jednakże w celu uzyskania pełnego dostępu do funkcji Aplikacji konieczne jest zawarcie Umowy z Operatorem Klubu, co może wiązać się z opłatą lub koniecznością spełnienia innych wymagań przez Użytkownika. Ponadto, korzystanie przez Użytkownika z usług transmisji danych w związku z pobraniem lub korzystaniem z Aplikacji może wiązać się z naliczeniem dodatkowych opłat przez operatora telekomunikacyjnego, świadczącego usługi Użytkownikowi.
 5. Użytkownik Aplikacji jest uprawniony do korzystania z funkcji odbierania powiadomienia push, jeśli Aplikacja daje taką możliwość. Powiadomienia push mogą zawierać w szczególności informacje o aktualizacjach (zalecanych i wymaganych) lub inne informacje mogące mieć znaczenie dla korzystania z Aplikacji. Użytkownik Aplikacji może wyłączyć funkcję otrzymywania Powiadomień push dla Aplikacji korzystając z funkcji systemowych Urządzenia.
 1. Wymagania techniczne
 1. Do poprawnego działania Aplikacja wymagane jest Urządzenie z:
 1. systemem operacyjnym iOS (w wersji 12 lub wyższej) lub Android (w wersji 6.0 lub wyższej);
 2. dostępem do sieci Internet w celu pobrania Aplikacji lub aktualizacji danych w Aplikacji;
 3. dostępem do usługi Google Play/App Store.
 1. Do poprawnego działania Aplikacji może być konieczne instalowanie aktualizacji Aplikacji przesyłanych przez Dostawcę Aplikacji.
 2. Zaleca się niezwłoczne instalowanie aktualizacji systemu operacyjnego Urządzenia oraz aktualizowania Aplikacji. Brak dokonywania uaktualnień systemu operacyjnego lub Aplikacji może doprowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji lub pozbawić działanie niektórych lub wszystkich funkcji Aplikacji.
 1. Korzystanie z Aplikacji
 1. Dostęp do Konta Aplikacji udzielany jest Użytkownikowi przez Operatora Klubu i na warunkach określonych przez Operatora Klubu w Umowie, z zastrzeżeniem że Użytkownik będzie zobowiązany do korzystania z Aplikacji z uwzględnieniem zasad, o których mowa w rozdziale V Regulaminu.
 2. Do rozpoczęcia korzystania z Aplikacji niezbędne jest utworzenie i zalogowanie się do Konta przy użyciu loginu, hasła oraz kodu klubu, który zostanie udostępniony Użytkownikowi przez Operatora Klubu (dalej: dane dostępowe).
 3. Loginem do Konta jest adres email wskazany przez Użytkownika. Pierwsze, tymczasowe hasło do Konta nadaje Operator Klubu. Dostawca Aplikacji zaleca, aby po pierwszym logowaniu do Konta Aplikacji dokonać zmiany hasła, na indywidualne hasło znane wyłącznie Użytkownikowi. 
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Aplikacji jest zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz udzielenie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, w zakresie określonym w rozdziale IX punkt 3 lit. b) Regulaminu. klikając w pole wyboru znajdujące się przy stosownym oświadczeniu.
 5. Użytkownik może również opcjonalnie wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, klikając w pole wyboru znajdujące się przy stosownym oświadczeniu.
 6. Z chwilą zaakceptowania postanowień Regulaminu oraz dokonania pierwszego logowania do Konta Aplikacji zawarta zostaje również pomiędzy Użytkownikiem i Dostawcą Aplikacji umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, na czas określony równy okresowi obowiązywania Umowy.
 7. Dostawca Aplikacji zaleca zabezpieczenie danych dostępowych, o których mowa w punkcie 1 i 2 oraz samego urządzenia, na którym została zainstalowana Aplikacja, przed dostępem osób trzecich, np. poprzez nadanie unikalnego kodu dostępu do urządzenia lub zabezpieczenie dostępu funkcją biometrii, a w przypadku danych dostępowych, poprzez nieujawnianie loginu i hasła do Konta lub kodu klubu osobom trzecim. 
 8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Aplikacji określonych w Regulaminie lub Umowie, Dostawca Aplikacji lub Operator Klubu może zablokować Użytkownikowi dostęp do Aplikacji, a w przypadku gdy naruszenie jest istotne, pozbawić zupełnie dostępu do Aplikacji. 
 9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sposobu korzystania z Aplikacji, Użytkownik może zwrócić się do Operatora Klubu o potwierdzenie prawidłowości danego sposobu korzystania z Aplikacji. 
 1. LICENCJA UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że właścicielem praw własności intelektualnej do Aplikacji jest Dostawca Aplikacji, który decyduje o sposobie rozpowszechniania i korzystania z Aplikacji, w szczególności decyduje o udzieleniu licencji Operatorowi Klubu (Licencja), która umożliwia udostępnienie Aplikacji Użytkownikowi (dalsza licencja).
 2. Na warunkach określonych w Regulaminie oraz Umowie Operator Klubu udziela Użytkownikowi dalszej licencji na korzystanie z Aplikacji, na następujących zasadach, niezależnie od postanowień samej Umowy: 
 1. okres obowiązywania: czas trwania Umowy z Operatorem Klubu;
 2. charakter: ograniczona, niewyłączna, nieprzenoszalna, niezbywalna udzielona na terytorium Polski;
 3. wygasa w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Licencji udzielonej Operatorowi Klubu przez Dostawcę Aplikacji;
 4. nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji);
 5. zostaje udzielona wyłącznie na potrzeby i w celu korzystania z Aplikacji, tj. uruchamiania, wyświetlania lub używania funkcji Aplikacji przez Użytkownika na Urządzeniu. 
 1. Zakres korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, ograniczony jest celem i treścią Umowy oraz Regulaminu, a więc do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. W żadnym wypadku udzielenie licencji nie oznacza przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej przysługujących Dostawcy Aplikacji, w tym praw do logotypów, projektów, a także know-how.
 2. Użytkownik nie ma prawa ingerować w treść i formę Aplikacji. Kod źródłowy Aplikacji nie jest jawny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Dostawcy Aplikacji. Korzystający nie ma prawa do odtwarzania, dekompilacji lub jakiejkolwiek zmiany kodu źródłowego Aplikacji, analizy statycznej Aplikacji, trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami, w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu, tłumaczenia, przystosowywania, zmieniania układu Aplikacji ani wprowadzania jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji w Aplikacji lub jakiejkolwiek jej części, korzystania z kopii zapasowej Aplikacji jednocześnie z Aplikacją, zwielokrotnienia kodu lub tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian formy Aplikacji oraz rozpowszechniania Aplikacji. 
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Działania Użytkownika wykraczające poza zasady określone w Regulaminie oraz Umowie stanowią naruszenie zasad korzystania z Aplikacji.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną swoim działaniem związanym z korzystaniem przez niego z Aplikacji, w szczególności posłużeniem się lub podaniem do wiadomości publicznej danych innych Użytkowników, w tym naruszenie ich dóbr osobistych, prywatności lub zasad przetwarzania danych osobowych.
 4. Aplikacja jest dostarczana przez Dostawcę Aplikacji na zasadzie „as is” („taka, jaka jest”), bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub dorozumianych, w tym w szczególności gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonych celów. Dostawca Aplikacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność handlową lub przydatność do określonego celu Aplikacji lub przyjęte założenie dotyczące odpowiedzialności, powstałe w jakikolwiek sposób w wyniku użytkowania Aplikacji.
 5. Dodatkowo Dostawca Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. szkody będące wynikiem niewykonania przez Użytkownika aktualizacji Aplikacji lub niezastosowania się do zaleceń, o których mowa w rozdziale IV Regulaminu;
 2. szkody będące wynikiem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub Umową;
 3. jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do korzystania z Aplikacji, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.
 1. Dostawca Aplikacji przewiduje dalszy rozwój Aplikacji oraz wprowadzanie nowych funkcji w przyszłości, co może powodować konieczność aktualizowania Aplikacji.
 1. REKLAMACJE
 1. Dostawca Aplikacji przyjmuje reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Aplikacji. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na adres info@fitnessteam.pl lub w formie pisemnej na adres prowadzenia działalności przez Dostawcę Aplikacji. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 1. dane Użytkownika, w tym login do Konta,
 2. adres poczty elektronicznej,
 3. adres do korespondencji (w przypadku reklamacji w formie pisemnej),
 4. okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji oraz oczekiwania Użytkownika.
 1. Jeżeli dane podane w reklamacji są niekompletne i w ocenie Dostawcy Aplikacji wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Dostawca Aplikacji zwróci się do Użytkownika z prośbą o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.
 2. Poprawnie złożona reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 30 dni od momentu, w którym Dostawca Aplikacji otrzyma reklamację.
 3. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji przez Operatora Klubu, w zakresie treści przekazywanych Użytkownikowi w Aplikacji i jakości tych treści, określa Umowa Operatora Klubu z Użytkownikiem.
 1. WSPARCIE TECHNICZNE I ZGŁASZANIE POMYSŁÓW NOWYCH FUNKCJI
 1. Dostawca Aplikacji oferuje wsparcie techniczne Aplikacji, które jest realizowane poprzez email: info@fitnessteam.pl, w dni robocze (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 9.00 – 16.00. Dostawca Aplikacji dołoży starań, aby wsparcie zostało udzielone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin. 
 2. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje Użytkowników dotyczące Aplikacji i jej funkcji można kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: info@fitnessteam.pl
 1. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w zakresie korzystania z funkcji Aplikacji jest Operator Klubu.  
 2. Szczegółowe zasady, na jakich Operator Klubu  przetwarza dane osobowe Użytkownika określa Umowa zawarta przez Operatora Klubu z Użytkownikiem.
 3. Dostawca Aplikacji zwraca uwagę, że Aplikacja przetwarza dane osobowe Użytkownika w następującym zakresie: 
 1. dane identyfikacyjne (imię, adres email);
 2. wymiary Użytkownika (wzrost, waga, obwód klatki piersiowej, bicepsa, pasa, talii, szyi, bioder, uda, łydki), które w pewnych przypadkach mogą stanowić dane szczególnej kategorii;
 3. wizerunek; 
 4. historia wykonanych treningów, w zakresie ich liczby, spalonych kalorii oraz czasu trwania;
 5. treści korespondencji z Trenerem; 
 6. opinii Użytkownika o wykonanych treningach; 
 7. innych danych udostępnionych przez Użytkownika w toku korzystania z Aplikacji (w szczególności: celu treningowego Użytkownika, wystąpieniu kontuzji, deklarowanej przez Użytkownika dziennej liczby kroków, deklarowanej przez Użytkownika częstotliwości treningów, historii treningowej).
 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Aplikacji jest udzielenie Operatorowi Klubu wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru znajdujące się przy stosownym oświadczeniu. 
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w tym w zakresie marketingu własnych towarów lub usług Dostawcy Aplikacji oraz ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, jest Dostawca Aplikacji. W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w przez Dostawcę Aplikacji można skontaktować się wysyłając tradycyjną korespondencję na adres do doręczeń: IMG S.A., ul. Kowalska 8-9/7, 82-300 Elbląg, lub pod adresem e-mail iod@imgfitness.pl
 3. Dostawca Aplikacji przetwarza dane osobowe Użytkownika w następującym celu: 
 1. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Dostawcy Aplikacji lub osoby trzeciej (tj. w szczególności: przesyłania danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw, do której należy Dostawca Aplikacji, do wewnętrznych celów administracyjnych, bezwzględnie niezbędnym do zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, doboru usług do potrzeb klientów Dostawcy Aplikacji, optymalizacji produktów lub usług na podstawie logów technicznych Aplikacji, rozpatrywania reklamacji, archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów (np. przed organem podatkowym), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, badania satysfakcji klientów i określenia jakości usług i obsługi Dostawcy Aplikacji, oferowania przez Dostawcę Aplikacji produktów lub usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb za pomocą profilowania (co wyjaśnione zostało w dalszej części Regulaminu), oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów lub usług podmiotów współpracujących z Dostawcą Aplikacji np. w formie kuponów rabatowych/zniżek, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb za pomocą profilowania (co zostało wyjaśnione w dalszej części Regulaminu) – podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO; 
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Dostawcę Aplikacji nie będzie miało swojej podstawy prawnej w jednym z celów, o których mowa w pkt 6 powyżej, Dostawca Aplikacji będzie mógł przetwarzać dane osobowe w jednym lub większej liczbie innych celów wyraźnie określonych przez Dostawcę Aplikacji, wyłącznie w sytuacji, gdy Użytkownik uprzednio wyrazi na to zgodę i przetwarzania danych osobowych w tym celu nie będą zabraniały bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Odrębnej zgody wymaga w szczególności przetwarzanie przez Dostawcę Aplikacji danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Dostawcy Aplikacji lub podmiotów współpracujących z Dostawcą Aplikacji, realizowane poprzez: 
 1. wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 2. kontaktowanie się z przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. 
 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Dostawcę Aplikacji są: 
 1. Użytkownik, 
 2. Podmioty przetwarzające dane na zlecenie Dostawcy Aplikacji, m.in. podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, świadczące usługi prawne, inne podmioty dostarczające rozwiązania techniczne lub organizacyjne i umożliwiające korzystanie z Aplikacji;
 3. Niezależni odbiorcy, tj. podmioty z grupy kapitałowej Dostawcy Aplikacji, których oferta uzupełnia ofertę Dostawcy Aplikacji, partnerzy handlowi Dostawcy Aplikacji; 
 4. Inni odbiorcy, uprzednio upoważnieni przez Użytkownika do przetwarzania danych osobowych. 
 1. Dostawca Aplikacji nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Dostawcę Aplikacji przez okres nie dłuższy, niż to będzie niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone, w szczególności: dane osobowe zgromadzone w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Dostawcy Aplikacji będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym celu, lub cofnięcia zgody, jeżeli Dostawca Aplikacji przetwarzał te dane na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub Dostawca Aplikacji sam ustali, że dane osobowe podane w tym celu się zdezaktualizowały. 
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Dostawcę Aplikacji osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia: 
 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od Dostawcy Aplikacji potwierdzenia czy przetwarza on dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a także otrzymania kopi tych danych, 
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeżeli dane  przetwarzanie przez Dostawcę Aplikacji są nieprawidłowe lub niekompletne, 
 3. prawo do żądania usunięcia danych (w tym „prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo żądania od Dostawcy Aplikacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy Dostawca Aplikacji przetwarza dane osobowe na podstawie zgody; cofnięcie przez zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Dostawcę Aplikacji w celu objętym udzieloną zgodą.
 1. Podanie danych osobowych w celu: 
  1. korzystania z Aplikacji – jest obowiązkowe i wymaga zgody;
  2. marketingu bezpośredniego realizowanego poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub kontaktowanie się przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących - jest dobrowolne i wymaga zgody; niewyrażenie przez zgody na przetwarzanie przez Dostawcę Aplikacji danych osobowych w tym celu nie będzie miało wpływu na możliwość zawarcia Umowy Użytkownika z Operatorem Klubu. 
 2. Jednym ze sposobów w jaki Dostawca Aplikacji może przetwarzać dane osobowe jest tzw. profilowanie. Oznacza to, że Dostawca Aplikacji może tworzyć profile preferencji i w oparciu o te profile dostosowywać do nich usługi i treści jakie będzie w przyszłości oferował. W takcie profilowania Dostawca Aplikacji  - co do zasady - nie przetwarza danych w sposób  w pełni zautomatyzowany, czyli bez ingerencji człowieka.
 3. Dostawca Aplikacji informuje, że wdrożone przez niego oraz podmioty przetwarzające środki techniczne i organizacyjne  zapewniają wystarczające gwarancje przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymagamy określonymi  w RODO, oraz należycie chroni prawa osoby, której dane dotyczą. 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usuwanie Konta

  Korzystając z naszej aplikacji ("Aplikacja"), użytkownicy akceptują i zgadzają się z poniższymi warunkami i zasadami dotyczącymi usuwania swojego konta użytkownika:

 2. Usuwanie z Inicjatywy Użytkownika: Użytkownicy mają możliwość usunięcia swojego konta bezpośrednio w Aplikacji, klikając opcję "Usuń Konto" dostępną w menu ustawień.

 3. Nieodwracalna Akcja: Prosimy zauważyć, że usunięcie konta jest nieodwracalną akcją. Po zainicjowaniu procesu usuwania konta, wszystkie związane dane, w tym profile użytkowników, preferencje oraz wszelkie inne informacje związane z kontem, zostaną trwale usunięte z naszych systemów.

 4. Kontynuując proces usuwania swojego konta, użytkownicy akceptują i zgadzają się przestrzegać powyższych warunków i zasad. Jeśli użytkownicy mają jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące procesu usuwania konta, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem wsparcia.

 5. Proces Potwierdzenia: Użytkownicy zostaną poproszeni o potwierdzenie swojej decyzji przed zakończeniem procesu usuwania. Ten krok potwierdzenia jest istotny, aby zapobiec przypadkowym lub nieautoryzowanym usunięciom kont użytkowników.

 6. Wpływ na Usługi: Usunięcie konta spowoduje utratę dostępu do wszystkich funkcji i usług świadczonych przez Aplikację. Użytkownicy nie będą już mogli korzystać z funkcjonalności Aplikacji ani uzyskać dostępu do żadnych treści związanych z ich kontem.

 7. Rozwiązanie Umowy: Usunięcie konta użytkownika stanowi rozwiązanie umowy między użytkownikiem a Aplikacją, zgodnie z naszym Regulaminem. Użytkownicy nie będą już związani warunkami umowy po pomyślnym usunięciu swojego konta.

 8. Dostawca Aplikacji zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Dostawca Aplikacji zawiadomi Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej (na wskazany przez Użytkownika adres email) lub za pośrednictwem Aplikacji.

 9. Regulamin jest udostępniony w Aplikacji, jak również na stronie fitnessteam.pl skąd możliwe jest jego pobranie w formacie PDF, utrwalenie i wydrukowanie.


  Pobierz regulamin